SAYI 4:

SAYI/ISSUE: 4 • HAZİRAN/JUNE • YIL/YEAR: 2021 • ISSN: 2687-4946

Makaleler / Articles

Jenerik

Serkan Bayrakcı / Haldun Narmanlıoğlu
Digital Literacy as Whole of Digital Competences: Scale Development Study
Dijital Yetkinlikler Bütünü Olarak Dijital Okuryazarlık: Ölçek Geliştirme Çalışması

Elif Akçay / Özhan Tingöy
Biyoteknoloji Çağında İnsan ve Etik: CRISPR Teknolojisinin Birey, Aile ve Toplum Açısından Değerlendirilmesi
Human And Ethics in the Age of Biotechnology: Evaluation of Crispr Technology from the Perspective of the Individual, Family And Society

Saliha Şahin
Teknik-Teknolojik Olanın Dünü-Bugünü ve Geleceğin Toplum 5.0’ı
The Past-The Present of Technical-Technological Being and Society 5.0 of the Future

İrfan Yalçın
Albert Camus’nun Absürd Kavramı Bağlamında Sen Aydınlatırsın Geceyi Filminin Analizi
The Analysis of the Movie Sen Aydınlatırsın Geceyi in Context of Albert Camus’s Concept of Absurd

Müjdat Bulmuş / Ceyda İnceoğlu
A Mythological Quest: Search For Self, And Divine Presence In C. S. Lewis’s Till We Have Faces
Mitolojik Bir Arayış: C. S. Lewis’in Till We Have Faces Adlı Romanında Benlik Ve Tanrısal Olanın Arayışı

Fazıl Özdamar
Adana İli, Şambayadı Köyünde Çocukluk Dönemi İnanç Ve Uygulamaları Üzerine Bir İnceleme
A Revıew on the Rituals and Treatments about Infancy and Childhood in the Village of Şambayadı at Adana City

Melih Yener
Yücel Dergisi’nde Hümanizm Bahsi
The Concept of Humanism in Yücel Magazine

Ahmet Yıldırım / Nurcan Akgül
Saatleri Ayarlama Enstitüsü Romanında İnsan Kaynakları Yönetimi Düşüncesi
The Thought Human Resources Management in the Novel of the Time Regulation Institute

Ayşe Gayırnal / Bekir Gündoğmuş
Almanya’da Yaşayan Türkiyeli Göçmen Kadınların Kimlik Değişimlerine Yönelik Bir Alan Araştırması
A Field Research on Identity Changes of Turkish Female Immigrants Living In Germany

Oğuz Toptaş / Ali Şen
Eğitimde Ölçme Değerlendirmede Büyük Verinin Önemi
The Significance of Big Data for Assessment and Evaluation In Education

Buse Topaloğlu
Kripto Paraların Devlet Otoriteleriyle Entegrasyonu
The Integration of Crypto Money With State Authorities

Abdullah Ezik
Diving into the History of Emotions: A Quest; Robert Boddice’s History of Emotions